دانشنامه : عملیاتهای پایان دوره

در این مقاله، نحوه بستن حسابهای سود وزیانی آموزش داده شده است.

برای مشاهده مقاله، لینک پیوست زیر را دانلود نمایید.

عملیات پایان دوره انبار در دو مرحله انجام می‌شود: 1. بستن تعدادی انبار 2.  بستن مبلغی انبار

کنترلهای قبل از بستن تعدادی انبار:

1.        موجودی انبار را کنترل کرده و مطمئن شوید تمامی ورود و خروجهای دوره مالی مورد نظر را ثبت کرده اید.

2.        کنترل کنید که در کاردکس هیچ یک از اقلام انبار، مانده در خط منفی وجود نداشته باشد. برای انجام این کنترل می توانید از گزارش یادآوری، تب مانده در خط منفی استفاده نمایید. این گزارش در ماژول گزارشات منوی عملیات جدید قرار دارد.

3.        چنانچه عملیات انبارگردانی در دوره موردنظر انجام شده است، مطمئن شوید که در تمامی شمارشهای ثبت شده عملیات مغایرت گیری انجام شده باشد. برای این منظور باید در فرم شمارش انبار بعد از ثبت نتایج شمارش کلیه اقلام، گزینه مغایرت گیری را انتخاب نمایید تا سیستم وضعیت انبارگردانی صادره را در وضعیت «نهایی» قرار دهد.

4.        چنانچه ورود کالا به صورت امانی داشته اید مطمئن شوید که یا برگشت داده شده باشد و یا خریداری شده باشد.

5.        چنانچه خروج کالا به صورت امانی داشته اید مطمئن شوید که برگشت داده شده باشد.

6.        کنترل نمایید که تمام حواله های دارایی، ایجاد دارایی شده باشند و یا برگشت داده شده باشند.

7.        جهت بستن انبار در ماژول انبارداری/منوی عملیات جدید/ فرم پایان دوره، انبار مورد نظر را انتخاب نمایید و کلید قفل بسته را انتخاب کنید. سیستم کنترلهای لازم را انجام داده و در قالب پیغامهای مناسب اطلاع رسانی خواهد کرد و بعد از کنترل کردن تمامی پیش شرطهای لازم، انبار انتخاب شده را به لحاظ تعدادی در دوره مالی جاری بسته و به دوره مالی بعد منتقل خواهد کرد.

 

کنترلهای لازم قبل از بستن مبلغی انبار:

1.        کنترل نمایید میان فاکتورهای خرید صادر شده و رسید انبارهای ثبت شده، مغایرتی وجود نداشته باشد. در صورت وجود مغایرت موضوع را بررسی نمایید.

2.        چنانچه قصد تعدیل بها اسناد وارده را دارید از ماژول حسابداری انبار/ منوی عملیات جدید/ فرم اصلاح فی تمام شده استفاده نمایید.

3.        مطمئن شوید تا روز آخر دوره مالی، عملیات قیمت گذاری برای تمامی اقلام موجود در انبار مورد نظر انجام شده باشد.

4.        مطمئن شوید برای تمامی اسناد وارده و صادره انبار، سند حسابداری صادر شده باشد.

5.        مطمئن شوید برای تمامی تعدیلات صادره(اصلاح فی تمام شده) چه سیستمی و چه غیر سیستمی، سند حسابداری صادر شده باشد.

6.        کنترل نمایید میان گزارشات حسابداری و انبار مغایرتی وجود نداشته باشد، در صورت وجود مغایرت، موضوع را بررسی و رفع مغایرت نمایید.

7.        جهت بستن انبار در ماژول حسابداری انبار/منوی عملیات جدید/ فرم پایان دوره، انبار مورد نظر را انتخاب نمایید و کلید قفل بسته را انتخاب کنید. سیستم کنترلهای لازم را انجام داده و در قالب پیغامهای مناسب اطلاع رسانی خواهد کرد و بعد از کنترل کردن تمامی پیش شرطهای لازم، انبار انتخاب شده را به لحاظ مبلغی در دوره مالی جاری بسته و مبلغ موجودی اول دوره بعد را تعیین خواهد کرد.

مراحل انجام کار به شرح زیر است:

1.        مطمئن شوید که برای تمامی پلاکها، محاسبه استهلاک تا آخرین روز دوره مالی انجام شده باشد.

2.        مطمئن شوید که برای تمامی اسناد دارایی ثابت، سند حسابداری صادر شده باشد.

3.        مطمئن شوید که تمامی حواله های دارایی صادره از انبار یا ایجاد دارایی شده باشند و یا برگشت داده شده باشند.

4.        کنترل نمایید میان گزارشات حسابداری و دارایی ثابت مغایرتی وجود نداشته باشد، در صورت وجود مغایرت، موضوع را بررسی و رفع مغایرت نمایید.

5.        برای بستن اطلاعات دارایی ثابت در ماژول دارایی ثابت/ منوی عملیات جدید/ فرم پایان دوره، کلید قفل بسته را انتخاب نمایید. سیستم کنترلهای لازم را انجام داده و در قالب پیغامهای مناسب اطلاع‌رسانی خواهد کرد و بعد از کنترل کردن تمامی پیش شرطهای لازم، اطلاعات دارایی ثابت در دوره مالی مورد نظر را قطعی و غیر قابل تغییر خواهد ساخت.  پیش شرط لازم برای محاسبه استهلاک در دوره مالی بعد آن است که حتما اطلاعات دوره مالی قبل قطعی و اصطلاحا بسته شده باشد.

مراحل انجام کار به شرح زیر است:

1.        کنترل اینکه برای تمامی اسناد مالی سند حسابداری صادر شده باشد.

2.       کنترل فروش های تحویل نشده و مغایرت گیری حسابداری و فروش

3.       اجرای عملیات پایان دوره انبارداری و حسابداری انبار

4.       اجرای عملیات پایان دوره دارایی ثابت

5.       کنترل اطلاعات دریافت و پرداخت و مغایرت گیری آن با حسابداری

6.       کنترل خریدهای باز (صورت حساب و صورت وضعیت) و مغایرت گیری حسابداری و خرید

7.       بستن حسابهای سود وزیانی

8.       بررسی و تایید تمام اسناد

9.       صدور سند اختتامیه در دوره جاری

10.      صدور سند افتتاحیه در دوره بعد

11.      صدور سند کل جهت نوشتن دفاتر

1_ ابتدا تمامی عملیات مربوط به انبار اعم از حواله و رسید و.... را کنترل نمایید که حواله یا رسید جا مانده نداشته باشید که برای راهنمایی این مورد می توانید از گزارش یادآوری در ماژول عمومی استفاده نمایید .

2_ سپس حواله های از نوع امانی را باید تعیین و تکلیف نمایید .

3_ اگر در پایان سال عملیات انبار گردانی انجام داده اید عملیات باید در مرحله نهایی شده باشد و شمارش بطور کامل انجام شود.

4_ در این مرحله اگر شما قصد دارید که فعلا انبار را صرفا به صورت تعدادی ببندید می بایستی از ماژول انبارداری ←عملیات ← پایان دوره انبارداری ← در قسمت بالا قفلی که به شکل بستن می باشد را می زنید حال اگر مشکلی وجود داشته باشد در زمان بستن شرح مشکلات برای شما نمایش داده می شود .

5_در وحله آخر هم اگر از قیمت گذاری تمامی کالا اطمینان حاصل نمودید (برای اطلاع از این موضوع از گزارش مرور مبلغی هم میتوانید استفاده نمایید)

برای انتقال موجودی انبار به طور ریالی از ماژول حسابداری انبار ← عملیات ← پایان دوره حسابداری انبار ← در قسمت بالا قفلی که به شکل بستن می باشد را می زنید حال اگر مشکلی وجود داشته باشد در زمان بستن شرح مشکلات برای شما نمایش داده می شود .

سیستم پشتیبانی کایاکو ارائه توسط فراسیستم